Procedury

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Wydawnictwo Naukowe

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin

tel. +48 91 48 09 616

Dane osobowe autorów, recenzentów, członków rady naukowej, subskrybentów i partnerów Wydawnictwa Naukowego Akademii Morskiej w Szczecinie są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”.

Prawa autorskie do artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostętu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0).

Licencje dotyczące prawa autorskiego w odniesieniu do publikacji zwartych są określane każdorazowo w umowie wydawniczej w zależności od wymagań autorów i źródła finansowania badań  i pokrycia kosztów samej publikacji.

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu artykułu lub książki do publikacji w są następujące:

 • zgodność tematyki z profilem wydawnictwa;
 • przydatność podjętych badań dla nauki i techniki; 
 • aktualność i oryginalność podjętej problematyki;
 • wartość merytoryczna tekstu;
 • jakość badań własnych;
 • właściwa nomenklatura, metody, materiał ilustracyjny i źródła literaturowe;
 • przygotowanie tekstu zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (informacje dla autorów);
 • wskazanie źródła finansowania kosztów procesu wydawniczego.

Recenzje naukowe tekstów zgłoszonych do publikacji przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie dokonywane są przez specjalistów (ang. peer-review) zgodnie z zasadami piśmiennictwa naukowego. Zespół Wydawnictwa dba o utrzymanie jakości publikowanych artykułów zgodnie z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, w tym wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

W wykrywaniu i zapobieganiu plagiatowi pomocnym dla naszego wydawnictwa jest:

 • specjalistyczna wiedza członków międzynarodowej Rady Naukowej wydawnictwa w poszczególnych dyscyplinach;
 • odpowiedni dobór recenzentów;
 • publikacja wszystkich artykułów w systemie open access;
 • indeksacja artykułów naukowych w bazach danych czasopism naukowych;
 • podawanie do publicznej wiadomości informacji nt. źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule.

W sytuacji wykrycia plagiatu, redakcja wydawnictwa podejmuje stosowane działania mające na celu wykazanie nieuczciwości naukowej autorów, łącznie z poinformowaniem odpowiednich władz, organów zatrudnienia oraz prokuratury.

Potencjalny konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor, redaktor, wydawca, recenzent lub członek Rady Naukowej odnosi osobiste lub finansowe korzyści lub ma przekonania, które mogą wpłynąć na jego/jej działania lub obiektywność.

Do najbardziej ilustracyjnych przykładów konfliktu interesów należą:

 • zależność finansowa – bezpośrednia (zatrudnienie, udziały, patenty) i pośrednia (konsulting w organizacjach sponsorujących, płatne ekspertyzy), np. autor prowadzi badania zlecone przez recenzenta.
 • zależność osobista, szczególnie w odniesieniu do współzawodnictwa akademickiego lub pasji intelektualnej,
 • osobiste przekonania, które stoją w bezpośredniej sprzeczności z tematem prowadzonych badań.

Zarówno autor(zy), recenzenci oraz redaktorzy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów podejmą stosowne działania mające na celu jego unikniecie i poinformują zainteresowanych.

Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce redakcja Wydawnictwa Naukowego AMS wprowadziła zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”:

 1. W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia umieszczony został na stronie internetowej Kwartalnika).
 2. W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 3. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 

News

Sep 20, 2023

XXX Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych\

W dniach 13–16…

May 16, 2023

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych

Jubileuszowa XXX…

Jun 26, 2019

Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

    Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie,…

Jun 26, 2019

Zachęcamy do współpracy

   Zachęcamy firmy, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne i prawne do korzystania z…